Algemene voorwaarden

Peter Paulissen Acupunctuur

WEBSITE & PRIVACY DISCLAIMER

Telefoon: +32(0) 47 481 3046
E-mail: peterpaulissen@me.com
Site: www.peterpaulissen.com

Belgie :

BAF : 1.01.004.1


Nederland :

VBAG : 2.031002A
I.F.U. : 11.999
AGB code praktijk : 90-(0)08456
AGB code zorgverlener : 90-029488
RBNG : 909547 R
K.v.K. : 92.891

Als lid van de Belgian Acupunctors Federation en de bijhorende opleidingsnormen, deontologische code en permanente vorming, wordt in de praktijk acupunctuur beoefend met de volgende doelstellingen:

 • de behandelende arts wordt beschouwd als de spilfiguur in de behandeling van de patiënt
 • de veiligheid van de patiënt wordt gegarandeerd
 • het engagement om op korte termijn verbetering in het klachtenpatroon van de patiënt te realiseren

 

INHOUD:

 • CONTACTGEGEVENS

 • INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 • PRIVACYBELEID

 • VERWERKINGSDOELEINDEN

 • RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

 • OVERMAKEN AAN DERDEN EN GEGEVENSVERWERKERS

 • BEWAARPERIODE

 • RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING,

 • BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

 • DIRECT MARKETING

 • KLACHTENREGELING

 • HET GEBRUIK VAN COOKIES

 • WELKE COOKIES GEBRUIKT WORDEN EN MET WELK DOELEINDE:

  • 1. NOODZAKELIJKE COOKIES

  • 2. ANALYSE COOKIES

Deze website is eigendom van Peter Paulissen Acupunctuur.

CONTACTGEGEVENS
Adres maatschappelijk zetel: Leeuwerikstraat 23 3680 Maaseik, België
Telefoon: +32(0) 47 481 3046
E-mail: peterpaulissen@me.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0478.801.403

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Peter Paulissen Acupunctuur of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Peter Paulissen Acupunctuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Peter Paulissen Acupunctuur de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Peter Paulissen Acupunctuur kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren: peterpaulissen@me.com. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Peter Paulissen Acupunctuur geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Peter Paulissen Acupunctuur • Website & Privacy disclaimer

Peter Paulissen Acupunctuur kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Peter Paulissen Acupunctuur verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

PRIVACYBELEID
Peter Paulissen Acupunctuur verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Peter Paulissen op peterpaulissen@me.com.

VERWERKINGSDOELEINDEN
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 •  de gebruiker toegang verschaffen tot zijn/haar gebruikersaccount;

 • voor facturatiedoeleinden;

 • het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of

 • noodzakelijk zijn voor de gebruiker;

 • de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen;

 • het verlenen van ondersteuning;

 • het aanbieden en verbeteren van de geleverde diensten:

 • Bij een bezoek aan onze website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische

 • doeleinden (Google Analytics). Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze

 • website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie,uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.

 • Wanneer u onze website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING
Als u op onze website een contactformulier invult, een product of dienst aankoopt of zich inschrijft op onze nieuwsbrief, houden we de persoonsgegevens bij. We bewaren deze gegevens niet langer dan we ze nodig hebben. Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

OVERMAKEN AAN DERDEN
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen.
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Peter Paulissen Acupunctuur doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

Peter Paulissen Acupunctuur garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de
Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: peterpaulissen@me.com;

DIRECT MARKETING
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHTENREGELING
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.
Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (peterpaulissen@me.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover
geïnformeerd door de Peter Paulissen Acupunctuur. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de
procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, Quasir dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/. De Peter Paulissen Acupunctuur voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer u een klacht indient via het VBAG, Quaris of Zorggeschil informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Voor klachten met betrekking tot privacy kan de klant zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

HET GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

WELKE COOKIES GEBRUIKT Peter Paulissen Acupunctuur EN MET WELK DOELEINDE:
1. NOODZAKELIJKE COOKIES
De noodzakelijke cookies worden gebruikt voor:

 • De correcte werking van de website op serverniveau

 • De correcte werking van de cookiekeuze

 • Betere performantie en foutdetectie

 • Het bijhouden van instellingen

 • Fraudemonitoring

 • Chatondersteuning

2. ANALYSE COOKIES
Google
Google Universal Analytics is een analysetool die we gebruiken om te meten hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken. De tool beschikt over een aantal cookies om informatie en statistieken over onze websites en apps te verzamelen, zonder bezoekers persoonlijk te identificeren.

 • Derdepartijcookies geplaatst en beheerd door Google

 • Cookies: _ga, _gid, _gat

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies